Khóa học Thời gian Học phí Đăng ký
Khóa học bơi trẻ em dưới 4 tuổi 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Khóa học bơi trẻ em từ 4 đến 10 tuổi 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Khóa học bơi người lớn 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Khóa học bơi sải trẻ em 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Khóa học bơi sải người lớn 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Khóa học bơi bướm 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Combo 2 kiểu bơi  (Ếch + Sải) 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Combo 2 kiểu bơi (Sải + Bướm) 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký
Combo 3 kiểu bơi (Ếch + Sải + Bướm) 1 kèm 1 Đến khi biết bơi Liên hệ Đăng ký